Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

lombard
Nadszedł Czas na początkowy zawodowy wpis na moim blogu. Na pierwszy rzut pójdą Lombardy i imiona na temat tych firm w społeczeństwie.

Lombardy są bardzo fałszywie postrzegane przez ludzi, uważane są za instytucje w których rabusie sprzedają swoje łupy, lub za instytucje udzielające nieuczciwych pożyczek.

Tak naprawdę lombardy są legalnymi firmami, które rozliczają się z każdej złotówki, a na kontrakcie o pożyczki pod zastaw Kraków mamy rozpisane wszystxkie należności. Co istotne większość takich firm wyznaje zasadę, że wcześniejsza spłacenie zadłużenia zmniejsza kwotę odsetek.

Warto wspomnieć na koniec o tym, że w tych firmach oprócz pożyczek, można także wyszukać wiele ciekawych rzeczy do kupienie, jak np. komputery, telefony komórkowe.
lombard
Witam na witrynie, która w prostych wpisach ma pokazać jak działają w naszym kraju firmy finansowe, takie jak parabanki i lombardy.

Dokładnie prezentować będę usługi i pracę tych firm. Rzecz jasna, bardzo dokładnie analizował będę sytuacje, w których usługi takich firm są rekomendowane.

Następnym zadaniem będzie łamanie mitów w kwestii tychże przedsiębiorstw, szczególnie negatywnego stosunku do usług lombardowych.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl